Zapytanie ofertowe nr 6

Zapytanie ofertowe nr 6

Nagłówek

Opole, dnia 8.10.2018 r.

Zapytanie Ofertowe nr 03/RPO-OR/2018

„COMPLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 5/4
NIP 7861698508, KRS 0000427749, REGON 302168651

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 o tytule:

Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.)

przedkładamy zapytanie ofertowe na:

Dostawę dedykowanego Systemu Wspomagającego Projektowanie Ochrony Radiologicznej (SWPOR) na potrzeby projektu badawczego „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, złożona oferta powinna obejmować cały zakres objęty niniejszym postępowaniem.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty należy składać:
a. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów - poczta e-mail – tomasz.mieloch@complex-opole.pl, za potwierdzeniem odbioru 
b. w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie (zakładzie) zamawiającego pod adresem: „COMPLEX” sp. z o.o., ul. Piaskowa 4, 46-080 Chróścice 

do dnia 16.10.2018 r. do godz. 9.00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane.
Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać przedłożona w języku polskim.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach PLN.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.mieloch@complex-opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Mieloch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 728 443 970

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dedykowanego Systemu Wspomagającego Projektowanie Ochrony Radiologicznej (SWPOR) na potrzeby projektu badawczego „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
W celu usprawnienia pracy i podniesienia efektywności działań projektantów, architektów, kosztorysantów czy instytucji i osób odpowiedzialnych za właściwe zaprojektowanie przegród (osłon) radiologicznych w budownictwie, w związku z opracowanym w ramach projektu B+R Wnioskodawcy nowym systemem budowy osłon radiologicznych, planuje się stworzenie oprogramowania dedykowanego dla tego konkretnego rodzaju prac, pozwalających na właściwy dobór i ocenę rozwiązania pod kątem spełnienia wymagań normowych.
Oprogramowanie tego typu powinno pozwolić potencjalnemu użytkownikowi na korzystanie zarówno z funkcji ułatwiających dobór parametrów fizycznych przegród w obiekcie, automatyzację procesu sprawdzenia wymagań normowych, automatyzację procesu generowania zestawień materiałowych oraz archiwizację projektów, danych i wizualizację oceny zastosowanej ochrony radiologicznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: opolski Miejscowość: Chróścice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez"COMPLEX sp. z o.o. projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.” nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, I Osi Priorytetowej Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dedykowanego Systemu Wspomagającego Projektowanie Ochrony Radiologicznej (SWPOR) na potrzeby projektu badawczego „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
W celu usprawnienia pracy i podniesienia efektywności działań projektantów, architektów, kosztorysantów czy instytucji i osób odpowiedzialnych za właściwe zaprojektowanie przegród (osłon) radiologicznych w budownictwie, w związku z opracowanym w ramach projektu B+R Wnioskodawcy nowym systemem budowy osłon radiologicznych, planuje się stworzenie oprogramowania dedykowanego dla tego konkretnego rodzaju prac, pozwalających na właściwy dobór i ocenę rozwiązania pod kątem spełnienia wymagań normowych.
Oprogramowanie tego typu powinno pozwolić potencjalnemu użytkownikowi na korzystanie zarówno z funkcji ułatwiających dobór parametrów fizycznych przegród w obiekcie, automatyzację procesu sprawdzenia wymagań normowych, automatyzację procesu generowania zestawień materiałowych oraz archiwizację projektów, danych i wizualizację oceny zastosowanej ochrony radiologicznej.

Głównym założeniem tworzonego oprogramowania jest możliwość pracy zarówno poprzez aplikację Webową w trybie on-line (dostęp z serwera Zamawiającego) oraz aplikację off-line w wersji instalacyjnej dla systemów Windows oraz Linux.
System powinien składać się z następujących modułów:
1. #1 Administrator
2. #2 Baza danych
3. #3 Wprowadzanie danych
4. #4 Walidacja ochrony radiologicznej
5. #5 Walidacja konstrukcyjna
6. #6 Wizualizacja
7. #7 Raport
8. #8 Archiwizacja

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z terminem określonym w ofercie, nie później jednak niż do dnia 29 października 2018 r.

Załączniki

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego. 

Termin związania z ofertą: 30 dni 

Sposób płatności za dostawy: na podstawie faktury wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. Forma płatności: przelew, termin płatności 21 dni.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
1). Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
a. terminów wskazanych w Umowie,
b. miejsca realizacji Umowy,
c. zasad dotyczących odbioru Sprzętu,
d. warunków płatności i zasad rozliczeń,
e. wartości Umowy.

2). Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
a. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
b. okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
c. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 3).

3). Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy:
a. wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, 
b. dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób: 
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy,
c. zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
d. w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
e. podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
f. w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
g. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, 
h. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym,
i. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy: 
- wystąpienia siły wyższej,
- strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego i Wykonawcy),
- stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.
4). Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienie niniejszego ustępu.
5). Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach Umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.
6). Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego 
2. Zaakceptowaną i zaparafowaną Szczegółową Specyfikację Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego 
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4. Inne dokumenty (karty katalogowe, certyfikaty itp.) potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego - jeśli występują

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

80p. = 80% Kryterium ceny 
20p.= 20% Kryterium terminu wykonania zamówienia

Kryteria wyboru:

1) Cena
Parametr – PLN 
Waga Punktowa maksymalna – 80 

C = Cm x 80 / Co
C - ilość punktów w kryterium
Co - cena oferowana
Cm - cena najniższa wśród złożonych ofert

2) Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy 
Parametr – dni kalendarzowe 
Waga Punktowa maksymalna – 20 

0 pkt jeśli czas wykonania zamówienia wynosi powyżej 11 dni,
10 pkt jeśli czas wykonania zamówienia wynosi od 6 do 10 dni,
20 pkt jeśli czas wykonania zamówienia wynosi do 5 dni.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.