Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3

Nagłówek

Opole, dnia 07.09.2017 r.
Zapytanie Ofertowe nr 03/RPO-OR/2017
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”.

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 o tytule:
Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.)
przedkładamy zapytanie ofertowe na:

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań:

 • wytrzymałościowych betonu natryskowego dla 50 prób (przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie wytycznych Wykonawcy) w oparciu o:
  • normę PN-EN 14488-5:2008 - Badanie betonu natryskowego -- Część 5: Oznaczanie zdolności pochłaniania energii przez próbki płyt zbrojonych włóknami.

Podczas badań określa się zależność obciążenia w funkcji ugięcia płyt o wymiarach 600×600×50÷150 mm (szerokość × długość × wysokość) z betonu natryskowego, aż do zniszczenia, w celu obliczenia zdolności pochłaniania energii. Badania należy wykonywać przy obciążeniu statycznym na maszynie wytrzymałościowej o zakresie pomiarowym do 5 MN.

  • nieznormalizowane badania powłok z betonu natryskowego metodą „testu skrzyniowego” (z ang. box of rocks test), który stosowany jest do oceny charakteru pracy i absorbcji energii górniczej obudowy powłokowej i membran.

Badania polegają na wypełnieniu stalowej skrzyni o wymiarach ok. 1,1×1,1×0,3 m (szerokość × długość × wysokość) kruszywem oraz płytkami skalnymi, na które natryskuje się beton na odpowiednią grubość. Po minimum 7 dniach następuje odwrócenie skrzyni o 180° i obciążenie powłoki z betonu natryskowego poprzez nacisk na kruszywo za pomocą stalowej płyty. Podczas badań określa się zależność obciążenia w funkcji ugięcia badanej powłoki wykonanej z betonu natryskowego, aż do jej zniszczenia, w celu obliczenia zdolności pochłaniania energii. Badania należy wykonywać przy obciążeniu statycznym na maszynie wytrzymałościowej o zakresie pomiarowym do 1 MN oraz przy obciążeniu dynamicznym za pomocą swobodnie spadającego bijaka o masie od 500 kg do 4000 kg.

 • modelowania osłabienia wiązki promieniowania X, gamma na podstawie składu pierwiastkowego w szerokim zakresie energetycznym (20 – 3000 keV) dla 8 mieszanek betonowych
 • osłonności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych dla 6 prób (przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie wytycznych Wykonawcy) w oparciu o:
  • normę PN-ISO 4037-1 w zakresie średnich energii 30 - 300 keV dla widma energetycznego promieniowania X oraz gamma (662 keV) – pomiar osłabienia mocy przestrzennego równoważnika dawki za osłoną wykonaną z badanego betonu oraz badanie widma energetycznego promieniowania za osłoną.

 • osłonności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych dla 6 prób (przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie wytycznych Wykonawcy) w zakresie promieniowania neutronowego - pomiar osłabienia mocy przestrzennego równoważnika dawki za osłoną wykonaną z badanego betonu.
 • stopnia izolacyjności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych na migrację promieniotwórczego radonu dla 6 prób (przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie wytycznych Wykonawcy) – pomiar współczynnika dyfuzji radonu w osłonie wykonanej z badanego betonu.

Wyniki testów powinny być przedstawione w raporcie, który będzie zawierał:

 • opis testowanych próbek,
 • opis stanowiska badawczego,
 • warunki i parametry testów,
 • zestawienie wyników przeprowadzonych testów/badań, wykresy z przebiegów badań,
 • analizę wyników.

Zamawiający zamierza zlecać badania sukcesywnie w miarę postępu prac merytorycznych w projekcie.

Zakłada się rozliczenia okresowe na podstawie przygotowanych protokołów wykonywanych prac, z czego płatności okresowe będą nie rzadziej niż jeden raz w roku.
Zakończenie prac przewiduje się do 30.08.2018 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, złożona oferta powinna obejmować cały zakres objęty niniejszym postępowaniem.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Oferty należy składać:
a. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów - poczta e-mail – patryk.weisser@complex-opole.pl, za potwierdzeniem odbioru
b. w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie (zakładzie) zamawiającego pod adresem: „COMPLEX” sp. z o.o., ul. Piaskowa 4, 46-080 Chróścice
do dnia 15.09.2017 r. do godz. 15.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane.
Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać przedłożona w języku polskim.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach PLN.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

patryk.weisser@complex-opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach merytorycznych oraz formalnych kontaktować można się z: dr inż. Patryk Weisser, tel. 600 322 213, patryk.weisser@complex-opole.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600322213

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań:

 • wytrzymałościowych betonu natryskowego dla 50 prób
 • modelowania osłabienia wiązki promieniowania X, gamma na podstawie składu pierwiastkowego w szerokim zakresie energetycznym (20 – 3000 keV) dla 8 mieszanek betonowych
 • osłonności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych dla 6 prób w zakresie średnich energii 30 - 300 keV dla widma energetycznego promieniowania X oraz gamma (662 keV)
 • osłonności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych dla 6 prób w zakresie promieniowania neutronowego
 • stopnia izolacyjności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych na migrację promieniotwórczego radonu dla 6 prób

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: opolski Miejscowość: Chróścice

Cel zamówienia

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych oraz laboratoryjnych w ramach realizowanego przez"COMPLEX sp. z o.o. projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.” nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, I Osi Priorytetowej Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Kod CPV

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Załączniki

Wymagania wobec Wykonawcy:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, w szczególności musza posiadać doświadczenie badawcze w zakresie branży budowlanej i górniczej oraz ochrony radiologicznej.
Ponadto powinny posiadać status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą posiadać doświadczenie badawcze w zakresie branży budowlanej i górniczej oraz ochrony radiologicznej, a w sposób szczególny:
•  minimum 3-letniego doświadczenia w pracach B+R w zakresie modelowanie osłabienia wiązki promieniowania X, gamma na podstawie składu pierwiastkowego, badania stopnia izolacyjności na migrację promieniotwórczego radonu, badania osłonności (promieniowanie X, gamma), badania osłonności (promieniowanie neutronowe)
•  współudział w pracach B+R przedsiębiorstw, posiadanie doświadczenia w zakresie prac badawczo-rozwojowych w zakresie betonowych materiałów budowlanych
•  minimum 2-letnie doświadczenie w badaniach wg następujących norm:
o  PN-EN 14488-5:2008 - Badanie betonu natryskowego -- Część 5: Oznaczanie zdolności pochłaniania energii przez próbki płyt zbrojonych włóknami.
o  PN-EN 13369:2013-09 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
•  posiadanie publikacji w zakresie technologii betonu oraz materiałów budowlanych.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty) oraz dołączenia co najmniej 2 publikacji zgodnych z wskazanym zakresem badań.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać potencjał techniczny do wykonania Zamówienia. Zaplecze badawcze powinno być wyposażone m.in. w:
•  urządzenie do badania powłok z betonu natryskowego metodą „testu skrzyniowego” (z ang. box of rocks test)
•  aparat rentgenowski (320 keV) z zestawem filtrów - instalacja do wytwarzania skolimowanej wiązki promieniowania gamma wyposażona w źródła Cs-137 (0.01 Ci, 1 Ci, 100 Ci)
•  urządzenie do panoramicznego napromieniowywania obiektów promieniowaniem gamma (źródło Cs-137, 50 mCi)
•  urządzenie do panoramicznego napromieniowywania obiektów promieniowaniem neutronowym (źródło 241Am-Be, 1 Ci)
•  urządzenie do napromieniowywania obiektów promieniowaniem beta (Sr-90, 50 mCi)
•  system do zautomatyzowanego pomiaru dawek od promieniowania gamma, X, beta i neutronowego PANASONIC Reader UW-7900, Irradiator UD-794
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty) oraz wykazu wyżej wymienionej aparatury wraz z podaniem producenta urządzenia, numeru fabrycznego lub inwentarzowego oraz zdjęcia (wg wzoru własnego).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:
•  min. 3 pracowników naukowych ze stopniem dr hab. w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska, specjalizujących się w ochronie radiologicznej i radiometrii
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty) oraz dołączenia CV min. 3 pracowników spełniających powyższe warunki.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Sposób płatności za usługę: na podstawie faktur wystawionych na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, Zamawiający zakłada rozliczenia okresowe z wykonywanych badań
Forma płatności: przelew, termin płatności 21 dni

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
1). Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
a. metodyki badań,
b. terminów wskazanych w Umowie,
c. miejsca realizacji Umowy,
d. zasad dotyczących odbioru prac,
e. warunków płatności i zasad rozliczeń,
f.  wartości Umowy.
2). Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
a. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
b. okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
c. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 3).
3). Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy:
a. wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie,
b. dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób:
-   może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
-   może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy,
-   może zaoferować dodatkowe badania, przy niezmienionej wartości wynagrodzenia,
c. zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
d. w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
e. podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
f.  w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
g. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta,
g. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym,
h. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy:
-   wystąpienia siły wyższej,
-   strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego i Wykonawcy),
-   stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.
4). Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienie niniejszego ustępu.
5). Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach Umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.
6). Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego
4. Inne dokumenty (wykaz aparatury, CV, kopie publikacji itp.) potwierdzające zgodność warunków udziału w postępowaniu z wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
80p. = 80% Kryterium ceny
20p.= 20% Kryterium terminu/czasu przekazania raportu/opracowania z wykonanego badania
Kryteria wyboru:
1) Cena
Parametr – PLN
Waga Punktowa maksymalna – 80
C = Cm x 80 / Co
C - ilość punktów w kryterium
Co - cena oferowana
Cm - cena najniższa wśród złożonych ofert
2) Termin/czas przekazania raportu/opracowania z wykonanego badania
Parametr – dni kalendarzowe
Waga Punktowa maksymalna – 20

0 pkt jeśli czas przekazania raportu/opracowania z badania wynosi powyżej 15 dni,
10 pkt jeśli czas przekazania raportu/opracowania z badania wynosi od 8 do 14 dni,
20 pkt jeśli czas przekazania raportu/opracowania z badania wynosi do 7 dni.
Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.