Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2

Nagłówek

Opole, dnia 25.08.2017 r.
Zapytanie Ofertowe nr 02/RPO-OR/2017
Sukcesywna dostawa surowców i materiałów na potrzeby projektu badawczego „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 o tytule:
Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.)
przedkładamy zapytanie ofertowe na:

Sukcesywną dostawę surowców i materiałów na potrzeby projektu badawczego „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”

W skład zamówienia wchodzi dostawa:
Zakres A Cement – szacowana ilość: 55 ton
Zakres B - Kruszywo magnetytowe - szacowana ilość: 50 ton
Zakres C - Kruszywo barytowe – szacowana ilość: 52 ton
Zakres D - Kruszywo bazaltowe płukane – szacowana ilość: 37 ton
Zakres E - Mączka barytowa – szacowana ilość: 13 ton
Zakres F - Śrut stalowy okrągły – szacowana ilość: 8 ton
Zakres G - Śrut żeliwny łamany – szacowana ilość: 8 ton
Zakres H - Domieszki chemiczne – szacowana ilość: 1,8 ton
Zakres I - Dodatki mineralne – szacowana ilość: 1,5 ton

Podane ilości są ilościami maksymalnymi planowanymi do dostawy w okresie trwania projektu, tj. do 30 września 2018 r.

Dostawy realizowane będą okresowo na wezwanie Zamawiającego w ilościach jednostkowych nie mniejszych jednak niż 10% tonażu całkowitego.

Wykonawca powinien w ofercie cenowej uwzględnić transport materiałów do zakładu produkcyjnego w Chróścicach (46-080), ul. Piaskowa 4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia bądź zwiększenia zamówienia względem wartości nominalnych podanych w zapytaniu o nie więcej niż ± 15%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, złożona oferta powinna obejmować cały zakres objęty niniejszym postępowaniem.

Szczegółowe parametry techniczne i wymagania zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Oferty należy składać:
a. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów - poczta e-mail – patryk.weisser@complex-opole.pl, za potwierdzeniem odbioru
b. w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie (zakładzie) zamawiającego pod adresem: „COMPLEX” sp. z o.o., ul. Piaskowa 4, 46-080 Chróścice
do dnia 04.09.2017 r. do godz. 15.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane.
Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać przedłożona w języku polskim.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach PLN..

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

patryk.weisser@complex-opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach merytorycznych oraz formalnych kontaktować można się z: dr inż. Patryk Weisser, tel. 600 322 213, patryk.weisser@complex-opole.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600322213

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa surowców i materiałów na potrzeby realizacji projektu zgodnie z podziałem i w ilościach podanych poniżej. Ilości wskazane w poniższej tabeli są ilościami szacowanymi do dostawy w trakcie trwania projektu, tj. do 30 września 2018 r. Dostawy realizowane będą okresowo na wezwanie Zamawiającego w ilościach jednostkowych nie mniejszych jednak niż 10% tonażu całkowitego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia bądź zwiększenia zamówienia względem wartości nominalnych podanych w zapytaniu o nie więcej niż ± 15%.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do zakładu produkcyjnego w Chróścicach (46-080), ul. Piaskowa 4.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: opolski Miejscowość: Chróścice

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez"COMPLEX sp. z o.o. projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.” nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, I Osi Priorytetowej Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Kod CPV

44111200-3 Cement
14212200-2 Kruszywo
24957200-9 Dodatki do cementów, zapraw lub zbrojeń
33617000-8 Dodatki mineralne
Załączniki

Wymagania wobec Wykonawcy:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Sposób płatności za dostawy: na podstawie faktury wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. Forma płatności: przelew, termin płatności 21 dni.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
1). Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
a. parametrów technicznych Sprzętu,
b. terminów wskazanych w Umowie,
c. miejsca realizacji Umowy,
d. zasad dotyczących odbioru Sprzętu,
e. warunków płatności i zasad rozliczeń,
f. warunków gwarancji i serwisu,
g. wartości Umowy.
2). Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
a. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
b. okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
c. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 3).
3). Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy:
a. wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie,
b. dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób:
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy,
- może zaoferować dodatkowe funkcje Sprzętu lub nowsze oprogramowanie, przy niezmienionej wartości wynagrodzenia,
c. zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
d. w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
e. podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
f. w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
g. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta,
h. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym,
i. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy:
- wystąpienia siły wyższej,
- strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego i Wykonawcy),
- stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.
4). Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienie niniejszego ustępu.
5). Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach Umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.
6). Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru..

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna z określonymi parametrami oferowanych surowców /materiałów
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4. Inne dokumenty (karty katalogowe, certyfikaty itp.) potwierdzające zgodność oferowanego materiału z wymaganiami Zamawiającego
Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

80p. = 80% Kryterium ceny
20p.= 20% Kryterium termin dostawy
Kryteria wyboru:
1) Cena
Parametr – PLN
Waga Punktowa maksymalna – 80
C = Cm x 80 / Co
C - ilość punktów w kryterium
Co - cena oferowana
Cm - cena najniższa wśród złożonych ofert

2) Termin dostawy od złożenia zamówienia okresowego
Parametr – dni robocze
Waga Punktowa maksymalna – 20
0 pkt jeśli czas dostawy wynosi ponad 6 dni,
10 pkt jeśli czas dostawy wynosi od 3 dni do 5 dni,
20 pkt jeśli czas dostawy wynosi do 2 dni.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.