Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4

Nagłówek

Opole, dnia 23.07.2018 r.

Zapytanie Ofertowe nr 01/RPO-OR/2018

„COMPLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 5/4
NIP 7861698508, KRS 0000427749, REGON 302168651

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 o tytule:

Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.)

przedkładamy zapytanie ofertowe na:

Dostawę laboratoryjnej linii produkcyjnej suchej mieszanki na potrzeby projektu badawczego „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, złożona oferta powinna obejmować cały zakres objęty niniejszym postępowaniem.

Szczegółowe parametry techniczne i wymagania zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, złożona oferta powinna obejmować cały zakres objęty niniejszym postępowaniem.

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty należy składać:
a. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów - poczta e-mail – tomasz.mieloch@complex-opole.pl, za potwierdzeniem odbioru 
b. w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie (zakładzie) zamawiającego pod adresem: „COMPLEX” sp. z o.o., ul. Piaskowa 4, 46-080 Chróścice 

do dnia 31.07.2018 r. do godz. 15.00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane.
Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać przedłożona w języku polskim.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach PLN.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
tomasz.mieloch@complex-opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Mieloch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
728 443 970

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa laboratoryjnej linii produkcyjnej suchej mieszanki, zgodnie z podziałem i w ilościach podanych w załączniku nr 1 - Specyfikacji technicznej zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem oraz wniesieniem zamówionego sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na swój koszt oraz swoją odpowiedzialność, jak również zainstalowanie (montaż), uruchomienie urządzeń, ich konfigurację oraz przeprowadzenie u Zamawiającego szkolenia podstawowego pracowników w dniu instalacji. 
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego urządzeń w okresie gwarancyjnym.

Przygotowanie niezbędnych przyłączy elektrycznych, pneumatycznych, konstrukcji wraz z miejscem na posadowienie instalacji leży po stronie Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: opolski Miejscowość: Chróścice

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez"COMPLEX sp. z o.o. projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.” nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, I Osi Priorytetowej Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia
Dostawa laboratoryjnej linii produkcyjnej suchej mieszanki na potrzeby projektu badawczego „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”. 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem oraz wniesieniem zamówionego sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na swój koszt oraz swoją odpowiedzialność, jak również zainstalowanie (montaż), uruchomienie urządzeń, ich konfigurację oraz przeprowadzenie u Zamawiającego szkolenia podstawowego pracowników w dniu instalacji. 
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego urządzeń w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, złożona oferta powinna obejmować cały zakres objęty niniejszym postępowaniem. 

Szczegółowe parametry techniczne i wymagania zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV
42000000-6

Nazwa kodu CPV
Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z terminem określonym w ofercie, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Dodatkowe warunki
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego. 

Termin związania z ofertą: 30 dni 

Sposób płatności za dostawy: na podstawie faktury wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. Forma płatności: przelew, termin płatności 21 dni.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
1). Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
a. parametrów technicznych Sprzętu,
b. terminów wskazanych w Umowie,
c. miejsca realizacji Umowy,
d. zasad dotyczących odbioru Sprzętu,
e. warunków płatności i zasad rozliczeń,
f. warunków gwarancji i serwisu,
g. wartości Umowy.

2). Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
a. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
b. okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
c. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 3).

3). Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy:
a. wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, 
b. dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób: 
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy,
- może zaoferować dodatkowe funkcje Sprzętu lub nowsze oprogramowanie, przy niezmienionej wartości wynagrodzenia,
c. zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
d. w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
e. podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
f. w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
g. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, 
h. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym,
i. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy: 
- wystąpienia siły wyższej,
- strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego i Wykonawcy),
- stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.
4). Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienie niniejszego ustępu.
5). Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach Umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.
6). Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego 
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna z określonymi parametrami oferowanych urządzeń i wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego 
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4. Inne dokumenty (karty katalogowe, certyfikaty itp.) potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

80p. = 80% Kryterium ceny 
20p.= 20% Kryterium termin dostawy

Kryteria wyboru:

1) Cena
Parametr – PLN 
Waga Punktowa maksymalna – 80 

C = Cm x 80 / Co
C - ilość punktów w kryterium
Co - cena oferowana
Cm - cena najniższa wśród złożonych ofert

2) Termin dostawy w dniach kalendarzowych od podpisania umowy 
Parametr – dni kalendarzowe 
Waga Punktowa maksymalna – 20 

0 pkt jeśli czas dostawy wynosi powyżej 29 dni,
10 pkt jeśli czas dostawy wynosi od 15 dni do 28 dni,
20 pkt jeśli czas dostawy wynosi do 14 dni.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.