Zapytanie ofertowe nr 5

Zapytanie ofertowe nr 5

Nagłówek

Opole, dnia 24.07.2018 r.

Zapytanie Ofertowe nr 02/RPO-OR/2018

„COMPLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 5/4
NIP 7861698508, KRS 0000427749, REGON 302168651

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 o tytule:

Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.)

przedkładamy zapytanie ofertowe na:

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, złożona oferta powinna obejmować cały zakres objęty niniejszym postępowaniem.

 

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty należy składać:
a.         elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów - poczta e-mail – tomasz.mieloch@complex-opole.pl, za potwierdzeniem odbioru
b.         w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie (zakładzie) zamawiającego pod adresem: „COMPLEX” sp. z o.o., ul. Piaskowa 4, 46-080 Chróścice

do dnia 01.08.2018 r. do godz. 15.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane.
Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać przedłożona w języku polskim.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach PLN.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
tomasz.mieloch@complex-opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patryk Weisser

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600 322 213

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań:

  • wytrzymałościowych betonu natryskowego dla 25 prób w oparciu o normę PN-EN 14488-5:2008 - Badanie betonu natryskowego -- Część 5: Oznaczanie zdolności pochłaniania energii przez próbki płyt zbrojonych włóknami lub równoważną własną zwalidowaną metodę badawczą.

 

  • wytrzymałościowych (statycznych i dynamicznych) betonu natryskowego dla 6 prób w oparciu o nieznormalizowane badanie powłok z betonu natryskowego metodą „testu skrzyniowego” (z ang. box of rocks test),
  • osłonności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych dla 6 prób w oparciu o własny zwalidowany program badań w zakresie średnich energii 30 - 300 keV dla widma energetycznego promieniowania X oraz gamma (662 keV),

 

  • osłonności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych dla 6 prób w zakresie promieniowania neutronowego,
  • stopnia izolacyjności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych na migrację promieniotwórczego radonu dla 6 prób.

 

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: opolski Miejscowość: Chróścice

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych oraz laboratoryjnych w ramach realizowanego przez"COMPLEX sp. z o.o. projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie.” nr RPOP.01.01.00-16-0064/16 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, I Osi Priorytetowej Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.
Przedmiot zamówienia
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury działu B+R przez „Complex” Sp. z o.o. wraz z przeprowadzeniem badań w celu opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania betonów natryskowych i prefabrykatów stosowanych jako osłony przed promieniowaniem jonizującym w górnictwie i budownictwie”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań:

  • wytrzymałościowych betonu natryskowego dla 25 prób w oparciu o normę PN-EN 14488-5:2008 - Badanie betonu natryskowego -- Część 5: Oznaczanie zdolności pochłaniania energii przez próbki płyt zbrojonych włóknami lub równoważną własną walidowaną metodę badawczą. Podczas badań określa się zależność obciążenia w funkcji ugięcia płyt o wymiarach 600×600×10÷150 mm (szerokość × długość × wysokość) z betonu natryskowego, aż do zniszczenia, w celu obliczenia zdolności pochłaniania energii. Badania należy wykonywać przy obciążeniu statycznym na maszynie wytrzymałościowej o zakresie pomiarowym do 5 MN.

Zamawiający dostarcza suchą mieszankę, natomiast przygotowanie prób laboratoryjnych na podstawie przekazanych wytycznych leży po stronie Wykonawcy.

  • wytrzymałościowych (statycznych i dynamicznych) betonu natryskowego dla 6 prób w oparciu o nieznormalizowane badanie powłok z betonu natryskowego metodą „testu skrzyniowego” (z ang. box of rocks test), który stosowany jest do oceny charakteru pracy i absorbcji energii górniczej obudowy powłokowej i membran. Badania polegają na wypełnieniu stalowej skrzyni o wymiarach ok. 1,1×1,1×0,3 m (szerokość × długość × wysokość) kruszywem oraz płytkami skalnymi, na które natryskuje się beton na odpowiednią grubość. Po minimum 7 dniach następuje odwrócenie skrzyni o 180° i obciążenie powłoki z betonu natryskowego poprzez nacisk na kruszywo za pomocą stalowej płyty. Podczas badań określa się zależność obciążenia w funkcji ugięcia badanej powłoki wykonanej z betonu natryskowego, aż do jej zniszczenia, w celu obliczenia zdolności pochłaniania energii. Badania należy wykonywać przy obciążeniu statycznym na maszynie wytrzymałościowej o zakresie pomiarowym do 1 MN oraz przy obciążeniu dynamicznym za pomocą swobodnie spadającego bijaka o masie od 500 kg do 4000 kg.

Zamawiający dostarcza suchą mieszankę, natomiast przygotowanie prób laboratoryjnych na podstawie przekazanych wytycznych leży po stronie Wykonawcy.

  • osłonności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych dla 6 prób w oparciu o własny zwalidowany program badań w zakresie średnich energii 30 - 300 keV dla widma energetycznego promieniowania X oraz gamma (662 keV). Pomiar osłabienia mocy przestrzennego równoważnika dawki za osłoną wykonaną z badanego betonu oraz badanie widma energetycznego promieniowania za osłoną.

Zamawiający wykona i dostarczy próbki do badań na podstawie określonych wytycznych Wykonawcy.

  • osłonności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych dla 6 prób w zakresie promieniowania neutronowego. Pomiar osłabienia mocy przestrzennego równoważnika dawki za osłoną wykonaną z badanego betonu.

Zamawiający wykona i dostarczy próbki do badań na podstawie określonych wytycznych Wykonawcy.

  • stopnia izolacyjności betonu natryskowego i prefabrykatów betonowych na migrację promieniotwórczego radonu dla 6 prób – pomiar współczynnika dyfuzji radonu w osłonie wykonanej z badanego betonu.

Zamawiający wykona i dostarczy próbki do badań na podstawie określonych wytycznych Wykonawcy.
Kod CPV
73000000-2

Nazwa kodu CPV
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia
Całkowite zakończenie badań laboratoryjnych powinno nastąpić do dnia 17.09.2018 r. , przy czym przekazanie raportów z badań nie później niż do 27.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, w szczególności musza posiadać doświadczenie badawcze w zakresie branży budowlanej i górniczej oraz ochrony radiologicznej.
Ponadto powinny posiadać status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą posiadać doświadczenie badawcze w zakresie branży budowlanej i górniczej oraz ochrony radiologicznej, a w sposób szczególny:
a.         doświadczenie badawcze w zakresie branży budowlanej i górniczej oraz radiometrii i ochronie radiologicznej,
b.         doświadczenie w pracach B+R przedsiębiorstw oraz w zakresie prac badawczo-rozwojowych w zakresie materiałów betonowych,
c.         doświadczenie w pracach B+R w zakresie modelowania transportu promieniowania rentgenowskiego oraz gamma w materiale o znanym składzie chemicznym, badania stopnia izolacyjności na migrację promieniotwórczego radonu, badania osłonności (promieniowanie rentgenowskie i gamma), badania osłonności (promieniowanie neutronowe)
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty).
Potencjał techniczny
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać potencjał techniczny do wykonania Zamówienia. Zaplecze badawcze powinno być wyposażone m.in. w:
•          urządzenie o zakresie pomiarowym do 1 MN do badania powłok z betonu natryskowego metodą „testu skrzyniowego” (z ang. box of rocks test)
•          urządzenie o zakresie pomiarowym do 5 MN do badania betonu natryskowego w oparciu o normę PN-EN 14488-5:2008 – Badanie betonu natryskowego – Część 5: Oznaczanie zdolności pochłaniania energii przez próbki płyt zbrojonych włóknami
•          aparat rentgenowski (320 keV) z zestawem filtrów - instalacja do wytwarzania skolimowanej wiązki promieniowania gamma wyposażona w źródła Cs-137 (0.01 Ci, 1 Ci, 100 Ci)
•          urządzenie do panoramicznego napromieniowywania obiektów promieniowaniem gamma (źródło Cs-137, 50 mCi)
•          urządzenie do panoramicznego napromieniowywania obiektów promieniowaniem neutronowym (źródło 241Am-Be, 1 Ci)
•          urządzenie do napromieniowywania obiektów promieniowaniem beta (Sr-90, 50 mCi)
•          system do zautomatyzowanego pomiaru dawek od promieniowania gamma, X, beta i neutronowego PANASONIC Reader UW-7900, Irradiator UD-794
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:
•          min. 2 pracowników naukowych ze stopniem dra w dyscyplinach zgodnych z przedmiotem zamówienia
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Sposób płatności za usługę: na podstawie faktury wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, Zamawiający zakłada jednorazowe rozliczenie końcowe za całość badań.
Forma płatności: przelew, termin płatności 21 dni
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
1). Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
a. metodyki badań,
b. terminów wskazanych w Umowie,
c. miejsca realizacji Umowy,
d. zasad dotyczących odbioru prac,
e. warunków płatności i zasad rozliczeń,
f. wartości Umowy.

2). Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
a. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
b. okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
c. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 3).

3). Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy:
a. wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, 
b. dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób: 
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy,
- może zaoferować dodatkowe badania, przy niezmienionej wartości wynagrodzenia,
c. zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
d. w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
e. podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
f. w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
g. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, 
g. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym,
h. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy: 
- wystąpienia siły wyższej,
- strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego i Wykonawcy),
- stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.
4). Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienie niniejszego ustępu.
5). Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach Umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.
6). Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

80p. = 80% Kryterium ceny 
20p.= 20% Kryterium terminu/czasu przekazania raportu/opracowania z wykonanego badania 

Kryteria wyboru:

1) Cena
Parametr – PLN 
Waga Punktowa maksymalna – 80 

C = Cm x 80 / Co
C - ilość punktów w kryterium
Co - cena oferowana
Cm - cena najniższa wśród złożonych ofert

2) Termin/czas przekazania raportu/opracowania z wykonanego badania 
Parametr – dni kalendarzowe 
Waga Punktowa maksymalna – 20 

0 pkt jeśli czas przekazania raportu/opracowania z badania wynosi powyżej 15 dni,
10 pkt jeśli czas przekazania raportu/opracowania z badania wynosi od 8 do 14 dni,
20 pkt jeśli czas przekazania raportu/opracowania z badania wynosi do 7 dni.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.         Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.         Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3.         Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.